رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
کشاورزیزراعتشناسایی ومبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتمهندسی کشاورزی-شناسائی ومبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتمهندسی زراعتکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتمهندسی کشاورزی-زراعتکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتعلوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتمهندسی کشاورزی -اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتمهندسی اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتژنتیک و به نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتکشاورزی اکولوژیککارشناسی ارشد
کشاورزیزراعتتوسعه روستاییکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷