رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۸ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیباغبانیمهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریکارشناسی ارشد
کشاورزیباغبانیمهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریکارشناسی ارشد
کشاورزیباغبانیعلوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان داروییکارشناسی ارشد
کشاورزیگیاهپزشکیبیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد
کشاورزیگیاهپزشکیمهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷