رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علومشیمیشیمی - فیتوشیمیکارشناسی ارشد
علومشیمیفیتوشیمیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیعلوم زمین-پترولوژیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیزمین شناسی-پترولوژیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیزمین ساخت(تکتونیک)کارشناسی ارشد
علومزمین شناسیزمین شناسی-رسوب شناسی و سنگ های رسوبیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیزمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیعلوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیعلوم زمین -زمین ساخت (تکتونیک)کارشناسی ارشد
علومزمین شناسیعلوم زمین-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷