رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ورزشیعلوم ورزشیمدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ورزشیکارشناسی ارشد
علوم ورزشیعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضکارشناسی ارشد
علوم ورزشیعلوم ورزشیمدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمینکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریمهندسی آبخیزداریکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریمهندسی مرتعداریکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیلاب و رودخانهکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷