رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاککارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتعکارشناسی ارشد
منابع طبیعی و محیط زیستمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن-اکتشاف معدنکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -استخراج معدنکارشناسی ارشد
مهندسیمعدنمهندسی معدن -استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران- مهندسی محیط زیستکارشناسی ارشد
مهندسیعمرانمهندسی عمران-محیط زیستکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷