رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ریاضی و آمارآمارآماردکترا
علوم ریاضی و آمارآمارآمار ریاضیدکترا
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسیدکترا
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی-ادبیات غناییدکترا
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق-الکترونیکدکترا
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق الکترونیک-گرایش سیستمدکترا
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - مخابرات سیستمدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محضدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-آنالیزدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی-جبردکترا
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷