رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ریاضی و آمارآمارآماردکترا
علوم ریاضی و آمارآمارآمار ریاضیدکترا
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکترا
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکترا
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیبرنامه ریزی درسیدکترا
علوم ورزشیعلوم ورزشیتربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشیدکترا
کشاورزیعلوم دامیتغذیه دامدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محضدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض گرایش جبر زمینه حلقه و مدولدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض- گرایش آنالیز زمینه هارمونیکدکترا
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷