رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علومزمین شناسیزمین شناسی-تکتونیکدکترا
علومزمین شناسیعلوم زمین شناسی تکتونیکدکترا
علومزمین شناسیعلوم زمین-تکتونیکدکترا
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسیدکترا
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی-ادبیات غناییدکترا
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-ساخت و تولیددکترا
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژیدکترا
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدکترا
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامداتدکترا
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک جامداتدکترا
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷