رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دینامیک، کنترل و ارتعاشاتدکترا
کشاورزیزراعتمهندسی کشاورزی-زراعتدکترا
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکترا
کشاورزیزراعتاگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکترا
کشاورزیعلوم و مهندسی آبمهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آبدکترا
کشاورزیعلوم و مهندسی آبعلوم و مهندسی آب گرایش منابع آبدکترا
کشاورزیعلوم و مهندسی آبعلوم و مهندسی آب-منابع آبدکترا
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه دامدکترا
کشاورزیعلوم دامیتغذیه دامدکترا
کشاورزیعلوم دامیعلوم دامی گرایش تغذیه طیوردکترا
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷