رشته های فعال مقطع دکتری

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتمهندسی برق-مخابراتدکترا
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتمهندسی برق-مخابرات سیستمدکترا
مهندسی برق و کامپیوترکنترلمهندسی برق-کنترلدکترا
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق - قدرتدکترا
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهندسی برق قدرت-الکترونیک قدرتدکترا
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستدکترا
منابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیستمحیط زیست-آلودگی های محیط زیستدکترا
نمایش ۵۱ تا ۵۷ مورد از کل ۵۷ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷