تقویم فعالیتهای مرتبط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۲۲:۴۹ کد : ۱۲۱۵۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۵۰

ردیف

عنوان فعالیت

بازه تعریف شده

تاریخ شروع

تاریخ پایان

توضیحات

 

 
   

1

تمدید سنوات ترم پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد

از شروع انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه

27 دی

27 بهمن

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست تمدید سنوات ترم پنجم

   

2

تمدید سنوات ترم ششم و هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد

از شروع انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه

27 دی

27 بهمن

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواستهای کمیسیون موارد خاص

   

3

تمدید سنوات ترم هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد

از شروع انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه

27 دی

27 بهمن

سامانه سجاد

   

4

تمدید سنوات ترم نهم و دهم دانشجویان دکتری

از شروع انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه

27 دی

27 بهمن

سامانه پویا>  درخواست تمدید سنوات ترم نهم و دهم

   

5

تمدید سنوات ترم یازدهم و داوزدهم دانشجویان دکتری

از شروع انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه

27 دی

27 بهمن

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواستهای کمیسیون موارد خاص

   

6

تمدید سنوات ترم سیزدهم دانشجویان دکتری

از شروع انتخاب واحد تا پایان حذف و اضافه

27 دی

27 بهمن

سامانه سجاد

   

7

مجوز آزمون جامع

دو هفته قبل از شروع امتحانات

8 خرداد

20 خرداد

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع

   

8

برگزاری آزمون جامع کتبی

روز اول امتحانات پایان ترم

22 خرداد

-

-

   

9

برگزاری آزمون جامع شفاهی

بعد از آزمون جامع کتبی

-

-

حداکثر یک هفته بعد از آزمون جامع کتبی برگزار می شود.

   

10

مجوز دفاع از طرح تحقیق

از شروع نیمسال تا پایان نیمسال

11 بهمن

3 تیرماه

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> تقاضای دفاع از طرح تحقیق

   

11

دفاع از پایان نامه/رساله

از شروع نیمسال تا قبل از شروع نیمسال بعد

11 بهمن

یک روز قبل از شروع نیمسال بعد

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> تقاضای دفاع از پایان نامه/ رساله

   

12

درخواست فعالیتهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه

از شروع نیمسال تا قبل از دفاع پایان نامه

قبل از دفاع پایان نامه

-

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> خلاصه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه

   

13

درخواست فعالیتهای پژوهشی مرتبط با رساله

از شروع نیمسال تا قبل از دفاع رساله

قبل از دفاع رساله

-

سامانه پویا> درخواستهای تحصیلات تکمیلی> خلاصه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با رساله