اعضای شورا

تعداد بازدید:۱۲۹۳
دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  رئیس دانشگاه


 •   رئیس شورا

 •   سازمان مرکزی- حوزه ریاست

دکتر عباس عابدی

  دکتر عباس عابدی

  معاون اداری و مالی دانشگاه


 •   نائب رئیس شورا

 •   سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه


 •   عضو شورا

 •   سازمان مرکزی- حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

دکتر علی زنگویی

  دکتر علی زنگویی

  مدیر فرهنگی دانشگاه


 •   عضو شورا و مسئول کمیته آموزشی و فرهنگی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر علی اله رسانی

  دکتر علی اله رسانی

  مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه


 •   عضو شورا و و مسئول کمیته اصلاح الگوی مصرف

 •   سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی

دکتر محمدرضا دوستی

  دکتر محمدرضا دوستی

  عضو هیات علمی مهندسی عمران


 •   عضو شورا

 •   دانشکده مهندسی - گروه عمران

دکتر محمد اسکندری ثانی

  دکتر محمد اسکندری ثانی

  عضو هیات علمی جغرافیا


 •   عضو شورا

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه جغرافیا

محمد علی خالدی

  محمد علی خالدی

  مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه


 •   عضو شورا

 •   سازمان مرکزی- حوزه ریاست

مهندس حسن کاظمی

  مهندس حسن کاظمی

  سرپرست امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه


 •   عضو شورا و مسئول کمیته امور زیربنایی و انرژی

 •   اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

دکتر حمزه نخعی مطلق

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  مسئول دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه


 •   دبیر شورا

 •   سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۷