کارت شناسایی

ثبت مفقودی و سرقت کارت دانشجویی
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • رشته*
  4
 • مرتبه*
  5
 • نوع*
  سرقت شده
  مفقود شده
  6
 • در اختیار غیر نهادن*
  بله
  خیر
  7
 • تغییرات کلمه عبور*
  بله
  خیر
  8
 • گزارش سوء استفاده*
  بله
  خیر
  9
 • شماره همراه*
  10
 • تاریخ اعلام*
  11
 • احراز هویت
  12
 • نام پدر*
  13
 • شماره ملی*
  14
 • تاریخ تولد*
  15
 • فایل عکس شما در سامانه آموزش* آپلود
   16
  • عکس سلفی شما با ویژگی پشت دست قابل رویت* آپلود
    17