فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به تحصیل

فرم درخواست صدور برگه ی اشتغال به تحصیل
 • 0
 • نام و نام خانودگی مطابق با گذرنامه*
  1
 • دانشکده و رشته تحصیلی*
  2
 • شماره تماس و ایمیل*
  3
 • گروه محل تحصیل*
  4
 • هدف سفر*
  فرصت مطالعاتی
  کنفرانس علمی
  5
 • 6
 • فرصت مطالعاتی
  7
 • نام دانشگاه اعزامی:*
  8
 • تاریخ دقیق شروع و پایان دوره:*
  9
 • نام کشور اعزامی:*
  10
 • نام استاد خارجی دعوت کننده:*
  11
 • 12
 • کنفرانس علمی
  13
 • نام دقیق کنفرانس:*
  14
 • تاریخ برگزاری کنفرانس:*
  15
 • 16
 • نامه خطاب به کجا باشد*
  17
 • 18
 • توجه: * جهت صدور برگ اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی گرفتن برگ اشتغال به تحصیل خطاب به دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند از معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است. * در صورت درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت آنها را قید فرمایید.
  19
 • درخواست اطلاعات دیگر توسط سفارت*
  20