معاونت

محمدرضا رضائیان دلوئی

  دکتر محمدرضا رضائیان دلوئی

  معاونت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند


  •   استادیار

  •   طبقه اول اتاق 220

  •   دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند

  •   323- 985632202301+

تعداد بازدید:۹۷۹