فرم ارزیابی کارگاه های آموزشی

کاربر گرامی: پرسشنامه حاضر با هدف آگاهی از نظرات شما در خصوص روش تدریس، موضوعات مورد بحث در کارگاه آموزشی و بهبود دوره‌های آتی تهیه شده است. مزید امتنان خواهد بود چنانچه نظرات ارزشمند خود را با تکمیل آن اعلام فرمایید. کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
 • عنوان گارگاه آموزشی*
  0
 • تاریخ*تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی
  1
 • 2
 • دانشکده*نام دانشکده خود را انتخاب نمایید
  3
 • مقطع*لطفا مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • سوالات
  6
 • قدرت بیان استاد و انتقال مطالب آموزشی*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  7
 • تسلط مدرس بر موضوع تدریس*
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  8
 • پیوستگی و توالی محتوای آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  9
 • بیان شواهد و مثال های کاربردی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  10
 • آمادگی مدرس در پاسخگویی به سوالات*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضغیف
  خیلی ضعیف
  11
 • استفاده از وسایل کمک آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضغیف
  خیلی ضعیف
  12
 • شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  13
 • به کار گیری روش های مناسب در تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  14
 • جذابیت کارگاه جهت استمرار حضور شرکت کنندگان*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  15
 • توانایی مدیریت کارگاه و استفاده مناسب از زمان*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  16
 • استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  17
 • تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کارگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  18
 • تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  19
 • تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  20
 • میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  21
 • ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  22
 • نظرات*لطفا نظرات تکمیلی خود را در این قسمت وارد نمایید.
  23