تازه های پایان نامه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
11بهرامی، فرشتهاثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه و تعیین تابع بهینه تولید د رمنطقه سرایانکشاورزیعلوم و مهندسی ابکارشناسی ارشد
12فرخوند، سالاربررسی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی(TSWV) در مزارع زعفران استان خراسان جنوبیکشاورزیبیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد
13نقدی، نجمهارزیابی رقابت کونه های مختلف علف هرز در گندم با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تصاویرکشاورزیاگرواکولوژیکارشناسی ارشد
14فریدی مایوان، فهیمهواکنش رشد و عملکرد سیب زمینی به سطوح آبیاری در الگوهای مختلف کشتکشاورزیزراعتدکتری
15مروجی، سمیرابررسی مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی و مولکولی گونه های روغنی براسیکا در پاسخ به تنش شوریکشاورزیزراعتدکتری
16غفوری فرد، محمدارزیابی قیمت گذاری خرید برق از سرمایه گذاران تولید پراکنده در جهت بهبود... شبکه توزیعبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
17عباسی مود، زهراارائه سیستم توصیه گر گردشگری آگاه به زمینه مبتنی بر نظر کاویبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
18محمودیان، زهرهارائه یک مدل قیمت گذاری جدید برای محیط ابر بر مبنای میزان مصرف انرژیبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
19آسانی، الهامارائه سیستم توصیه گر رستوران آگاه به زمینه مبتنی بر نظر کاویبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
20بهروان، ایمانارائه ی یک روش داده کاوی برای کلان داده ها با استفاده از روش های ابتکاریبرق و کامپیوتربرقدکتری
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸