تازه های پایان نامه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
11یوسفی سیدآبادی، مجتبیبررسی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه شنگ اسب بیابانی ... نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاهعلومشیمیکارشناسی ارشد
12فرّخی، فائزهمطالعه ی خصوصیات فیتوشیمیایی گل محمدی...برخی از اسیدآمینه‌های موجود در عصاره‌ی گیاهعلومشیمیکارشناسی ارشد
13رضایی، فاطمهرابطه دانش،حالت و باورهای فراشناختی با خلاقیت شناختی در دانشجویان دانشگاه بیرجندعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیکارشناسی ارشد
14محمدی، زهرانقش منتورینگ معلمان باتجربه بر توسعه حرفه ای معلمان کم تجربه در مدارس دوره ابتدایی شهر قائن: مطالعه پدیدارشناختیعلوم تربیتی و روان شناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
15مردانی، محموداثربخشی آموزش عزت نفس بر خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطهعلوم تربیتی و روان شناسیروان شناسیکارشناسی ارشد
16احمدی، نرجسمقایسه ادراک معلمان کلاس‌های چندمعلمی و تک معلمی از نقش تربیتی خود در مدارس ابتدایی بیرجندعلوم تربیتی و روان شناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
17سلیمانی فرد، سعیدهتأثیر روش آموزش هدایت شده‌ شناختی بر یادگیری و یادداری ریاضی دانش‌آموزان پایه دوم ابتداییعلوم تربیتی و روان شناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
18رحمانی مقدم، الهاممقایسه عملکرد حافظه کاری و نامیدن خودکار سریع در دانش آموزان قوی و ضعیف در حل مسأله کلامیعلوم تربیتی و روان شناسیروان شناسیروان شناسیکارشناسی ارشد
19ارزنی، ابوالفضلمطابقت سه برنامه درسی قصدشده، اجراشده و کسب شده درس کارورزی دانشگاه فرهنگیانعلوم تربیتی و روان شناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
20زارعی، عادلهتأثیر برنامه توانمندسازی ادراک و سرعت پردازش بینایی بر عملکرد خواندن کلمه در دو گروه نارساخوان ادراکی و زبانیعلوم تربیتی و روان شناسیروان شناسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸