تازه های پایان نامه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
21چهاردهی، فرزانهکاربرد نانوجاذب مغناطیسی 2-آمینوتیوفنول برای جداسازی و اندازه گیری فنول و برخی مشتقات آن و بهینه سازی چند متغیرهعلومشیمیکارشناسی ارشد
22جاودان، شیدامونیتورینگ فردی برای چشمه Am-Be با حفاظ قابل حملعلومفیزیککارشناسی ارشد
23آزادفر، انسیهنقش شایسته‌سالاری کتابداران و ارتباط آن با به‌کارگیری مدیریت دانش درکتابخانه‌های دانشگاهیعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی ارشد
24شیخ زاده، الهامطراحی و اثربخشی بسته آموزشی فراشناختی بر تغییر نگرش سوء‌مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف مواد مخدرعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیکارشناسی ارشد
25فتحی خراسانی، دانیال ‌مقایسه کمی امواج مغزی دانش آموزان نارساخوان...خواندنعلوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیکارشناسی ارشد
26سکندری سیف الدینی، زهرانقش اخلاق حرفه‌ای در عملکرد شغلی کتابداران با میانجی‌گری عدم تعادل تلاش و پاداشعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی ارشد
27نبئی، حمزهمقایسه پایگاه هویت حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه بیرجندعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
28صیفی زاده، پریسابررسی خودریختی های زیرمرکزی و زیرگروه های خود مرکزساز از گروه هاعلوم ریاضی و آمارریاضی محضدکتری
29عباسی، زهرامسأله ی کوچکترین درخت فراگیر با محدودیت کمترین درجهعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردیکارشناسی ارشد
30علی پور، جوادبررسی پاسخ هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا متعاقب حجم های مختلف فعالیت تناوبی شدید در مردان دارای اضافه وزنعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸