تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
1کارگر، علیبررسی نمودهای محبت به اهل بیت(ع) در اهل سنت شهرستان درمیانادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد
2سلیمانیان، مینابازانگاری نقش جنسیت: اقتباس به عنوان ترجمه در سرمای خفته اثر جنیفر لیادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد
3جوهری، محمودناپایداری های اتلافی در بر همکنش باریکه چرخشی - پلاسماعلومفیزیکدکتری
4ابراهیم آبادی، ریحانهنقش واسطه ای توانمند سازی روان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجندعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
5مؤمنی، رضااستنباط آماری تحت قید ترتیبی درختی برای میانگین جامعه های نرمال با یک گروه کنترلعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
6عاملی، سمانهپیش بینی زمان های شکست در برخی از مدل های تعمیم یافته سانسور فزایندهعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
7اشتری نژاد، عمادآزمون های استقلال برای سری زمانی و داده های فضاییعلوم ریاضی و آمارآمار ریاضیدکتری
8فرخی استاد، جوادعملگرهای مدولی روی*C - مدول های هیلبرت و نتایجی در حاصل ضرب آن هاعلوم ریاضی و آمارریاضیدکتری
9اکبری لاله، محبوبهاستنباط در قابلیت اعتماد بر اساس چندک هاعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
10قاسمی، فاطمهتأثیر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید با و بدون محدودیت جریان خون بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب بازویی دختران فعالعلوم ورزشیفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸