تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
19آسانی، الهامارائه سیستم توصیه گر رستوران آگاه به زمینه مبتنی بر نظر کاویبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
4ابراهیم آبادی، ریحانهنقش واسطه ای توانمند سازی روان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجندعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
7اشتری نژاد، عمادآزمون های استقلال برای سری زمانی و داده های فضاییعلوم ریاضی و آمارآمار ریاضیدکتری
25انواری، فهیمهتوسعه مدل بهینه سازی تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از ... نامغلوب(NSDE)مهندسیعمرانکارشناسی ارشد
9اکبری لاله، محبوبهاستنباط در قابلیت اعتماد بر اساس چندک هاعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
11بهرامی، فرشتهاثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه و تعیین تابع بهینه تولید د رمنطقه سرایانکشاورزیعلوم و مهندسی ابکارشناسی ارشد
20بهروان، ایمانارائه ی یک روش داده کاوی برای کلان داده ها با استفاده از روش های ابتکاریبرق و کامپیوتربرقدکتری
21بیرقی طوسی، ابوالفضلبررسی انواع توابع تحریک در شبکه عصبی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسیبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
3جوهری، محمودناپایداری های اتلافی در بر همکنش باریکه چرخشی - پلاسماعلومفیزیکدکتری
27جویره، عطیهبررسی توسعه حیات شهری اصفهان در دوره شاه سلطان حسین صفوی و تاثیرات سنت وقف بر آنهنرباستان شناسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸