تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
7اشتری نژاد، عمادآزمون های استقلال برای سری زمانی و داده های فضاییعلوم ریاضی و آمارآمار ریاضیدکتری
11بهرامی، فرشتهاثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه و تعیین تابع بهینه تولید د رمنطقه سرایانکشاورزیعلوم و مهندسی ابکارشناسی ارشد
19آسانی، الهامارائه سیستم توصیه گر رستوران آگاه به زمینه مبتنی بر نظر کاویبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
17عباسی مود، زهراارائه سیستم توصیه گر گردشگری آگاه به زمینه مبتنی بر نظر کاویبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
20بهروان، ایمانارائه ی یک روش داده کاوی برای کلان داده ها با استفاده از روش های ابتکاریبرق و کامپیوتربرقدکتری
18محمودیان، زهرهارائه یک مدل قیمت گذاری جدید برای محیط ابر بر مبنای میزان مصرف انرژیبرق و کامپیوترفناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
13نقدی، نجمهارزیابی رقابت کونه های مختلف علف هرز در گندم با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تصاویرکشاورزیاگرواکولوژیکارشناسی ارشد
16غفوری فرد، محمدارزیابی قیمت گذاری خرید برق از سرمایه گذاران تولید پراکنده در جهت بهبود... شبکه توزیعبرق و کامپیوتربرقکارشناسی ارشد
5مؤمنی، رضااستنباط آماری تحت قید ترتیبی درختی برای میانگین جامعه های نرمال با یک گروه کنترلعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
9اکبری لاله، محبوبهاستنباط در قابلیت اعتماد بر اساس چندک هاعلوم ریاضی و آمارآماردکتری
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸