فرم ثبت نام همایش پیاده روی مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه های استان خراسان جنوبی

عنوان فرم
 • 0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • شماره کد ملی*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • نام دانشگاه محل تحصیل*
  7
 • ارسال آخرین تصویر خروجی نرم افزار (مسافت طی شده)* آپلود
   8