پروژه های در دست اقدام

ردیف

عنوان پروژه

حجم عملیات

درصد پیشرفت فیزیکی

سال شروع

محل استقرار

1

احداث خوابگاه متاهلین فاز 2

480

50%

1397

پردیس شوکت آباد

2

تکمیل مرکز کارآفرینی و اشتغال

500

7%

1397

پردیس شوکت آباد

3

ساختمان بسیج فرهنگی اساتید

600

30%

1397

پردیس شوکت آباد

4

تکمیل ساختمان مرکز تحقیقات توان و انرژی دانشگاه

425

90%

1395

پردیس شوکت آباد

5

خوابگاه بنیاد 15 خرداد

4700

50%

1395

پردیس شوکت آباد

6

ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

1200

60%

1394

پردیس امیرآباد

7

تکمیل سوله ورزشی پردیس شوکت آباد

1800

35%

1393

پردیس شوکت آباد

8

دانشکده هنر

7100

30%

1391

پردیس شوکت آباد

9

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

10500

12%

1391

پردیس شوکت آباد

10

ساختمان پژوهشکده انار فردوس

1250

80%

1389

شهرستان فردوس

11

فاز 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

6520

75%

1388

پردیس شوکت آباد

12

تکمیل آموزشکده معدن نهبندان

5000

45%

1387

شهرستان نهبندان

13

سالن چند منظوره پردیس شوکت آباد

2000

50%

1387

پردیس شوکت آباد

14

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:۵۷۹