پژوهشکده قنات

تعداد بازدید:۲۱۶۳
دکتر حسین خزیمه نژاد

  دکتر حسین خزیمه نژاد

  مسئول پژوهشکده قنات


  •   دکتری مهندسی آب

  •   دانشکده کشاورزی

  •   دانشیار گروه مهندسی آب

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸