فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی 90/2/6  (دانلود فایل)

توضیحات و اصلاحات آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی(دانلود فایل)

اصلاحیه فرصت مطالعاتی مصوب 30 06 89(دانلود فایل)

آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 30-6-89(دانلود فایل)

فرم های فرصت مطالعاتی

فرم مشخصات متقاضی فرصت مطالعاتی

فرم الف

فرم ب

فرم ج