دانشجویان جاری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
دانشكدهمقطعگروه آموزشيرشته تحصيلينام خانوادگي ونام
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیبنی اسدی فرخنده
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمیروکیلی سیدمجتبی
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیامیری زاده محمد
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیعطائیان محمدرضا
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیرییسی مصطفی
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیحسینو مهدی
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیامیری زاده گشوئیه فریما
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیعبدالهی مقدم احسان
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیقربان زاده ایمان
اموزشکده کشاورزی سرایانکارشناسیزراعتمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیفولادشکن سعید
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۷