اولین همایش ملی کارکرد وقف با تاکید بر وقف علمی

تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ سایر همایش ها