تغییر زمان حذف و اضافه دروس ۶ تا ۸ مهر ماه

تاریخ برگزاری : ۰۶ مهر ۱۳۹۸ تقویم دانشکده