تغییر زمان حذف و اضافه دروس ۶ تا ۸ مهر ماه

تاریخ برگزاری : ۰۸ مهر ۱۳۹۸ تقویم دانشکده