دبیرخانه

صدیقه لزومی 

  صدیقه لزومی

  مسوول دبیرخانه دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   اداره دبیرخانه دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-238

 •   056-32202041

 •   ...

سید حسین حسینی

  سید حسین حسینی

  کارشناس امور پژوهشی و رابط ورزشی و رابط خبری دانشکده علوم


 •   قسمت اداری دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-239

 •   056-32202041

 •   hossein0651970679[at]gmail.com

تعداد بازدید:۱۰۵۴