مسوولین

دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  رییس دانشکده علوم


 •   استادیار گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر علیرضا جانفدا

  معاون آموزشی دانشکده علوم


 •   استادیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

دکتر

  دکتر علیرضا جانفدا

  معاون پژوهشی دانشکده علوم


 •   معاون پژوهشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-221

 •   056-32202041

 •   ...

 •   ...

 دکتر ابراهیم غلامی

  دکتر ابراهیم غلامی

  مدیر گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   دانشیار گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، دفتر گروه زمین شناسی

دکتر مریم مودی

  دکتر مریم مودی

  مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   استادیار گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بخش اداری- طبقه همکف

دکتر رضا سندروس

  دکتر رضا سندروس

  مدیر گروه شیمی دانشکده علوم


 •   استادیار گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، دفتر گروه شیمی

دکتر سیدمحمد خراشادی زاده

  دکتر سیدمحمد خراشادی زاده

  مدیر گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   استاد گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، دفتر گروه فیزیک

تعداد بازدید:۲۷۸۳