نکات مربوط به آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی