بازدید معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه از آزمایشگاه های علوم ورزشی

۰۲ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۰ کد : ۲۴۰۵۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۷۲

به گزارش روابط عمومی پردیس علوم رفتاری آقای دکتر اکبرپور معاون محترم پژوهشی و آقای دکتر حسینی واشان معاون محترم آموزشی دانشگاه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه علوم ورزشی واقع در پردیس شهدا بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن بررسی تجهیزات آزمایشگاه‌های فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی و علوم حرکتی در ارتباط با خدمات ارائه شده به دانشجویان و کارکنان محترم در داخل دانشگاه صحبت شد. همچنین مقرر شد با توجه به قابلیت‌های موجود در آزمایشگاهها ارائه خدمات تخصصی به خارج از دانشگاه نیز دنبال شود. در پایان آقای دکتر ایل بیگی معاون محترم آموزشی پردیس علوم رفتاری ضمن ارائه گزارش، نیازهای حوزه آزمایشگاهی بخصوص کمبود نیروی انسانی را مطرح کردند. 

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۲