آیین‌نامه‌ها و مستندات الزام‌آور

آیین‌نامه‌ها توضیحات

شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۷)

این شیوه نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند بر آیین نامه آموزشی وزارت عتف مصوب 1397 تدوین شده و برای کلیه دانشجویان ورودی 1397 به بعد (شامل تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری) اجرای آن الزامی است. 

آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳ این آیین نامه مصوب 1393/12/16 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و برای دانشجویان ورودی 93 تا 97 لازم الاجراست.
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۱ این آیین نامه مصوب 1391/05/08 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و برای دانشجویان ورودی 91 تا 93 لازم الاجراست.
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶ این آیین نامه مصوب 1376/02/14 شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و برای دانشجویان ورودی 76 تا 91 لازم الاجراست.
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب 1394/4/7) این آیین نامه در جلسه مورخ 1394/4/7 به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 و پس از آن لازم الاجراست.
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب 1388/1/15 ) این آیین نامه در جلسه مورخ 1388/1/15 شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم عتف رسیده و از نیمسال اول 89-88 قابل اجرا بوده است.
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال 1395 و پس از آن) این آیین نامه در جلسه مورخ 1394/11/24 به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن لازم الاجراست.
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال 1389 تا 1394) این آیین نامه در جلسه مورخ 1389/8/8 به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 90-1389 و پس از آن لازم الاجراست.
شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه بیرجند این شیوه نامه در تاریخ 1398/03/21 به تصویب شورای آموزشی دانشگاه بیرجند رسیده و از همین تاریخ به بعد اجرای آن الزامی است. 

شیوه نامه اجرایی استاد راهنمای تحصیلی

فرم پایش وضعیت تحصیلی مخصوص استاد راهنما

فرم اعلان وضعیت تحصیلی دانشجویان یک رشته

فرم اعلان وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده

این شیوه نامه در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1397/10/11 به تصویب رسیده و از نیمسال دوم 98-1397 برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه بیرجند اجرای آن الزامی است.

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می‌شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیل‌شان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین‌نامه‌های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق‌تر و همه جانبه نیاز داشته باشد.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی  

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های نظام وظیفه

آیین‌نامه‌ها توضیحات

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

اطلاعیه سنوات ارفاقی (98/01/27)

فرآیند درخواست اینترنتی خروج از کشور

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاه

پرسشهای متداول معافیت تحصیلی

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 بیرجند

دانشجویان پسری که در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاه پذیرفته میشوند باید دارای وضعیت نظام وظیفه مشخص باشند. اگر این قبیل دانشجویان کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت نداشته باشند، بناچار باید برگه درخواست معافیت تحصیلی را در بدو ورود به دانشگاه تکمیل و به پلیس +10 مراجعه نمایند. بطور مشابه در پایان تحصیل، یا در صورت انصراف دانشجو از تحصیل یا اخراج وی، مجدد درخواست لغو معافیت تحصیلی وی از سازمان نظام وظیفه انجام میشود.

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی، مجموعه قوانین مربوط به وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر است که در تاریخ 1396/09/01 توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به معاونت وظیفه عمومی استانها ابلاغ شده و بر اساس آن عمل میشود.  

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های میهمان و انتقال

آیین‌نامه‌ها توضیحات

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ۹۲

اطلاعیه آغاز فرآیند میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397

این آیین نامه، پس از بازبینی آیین نامه میهمان و انتقال سال 89،  در تاریخ 1392/2/28 به تأیید مقام عالی وزارت رسیده و تا زمان حال بر مبنای آن عمل میشود.
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی ۸۹ این آیین نامه در تاریخ 1389/7/10 به تصویب وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسید و از مهرماه سال 1389 به مدت دو سال بر مبنای آن عمل میشد. 

 

آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های اداره دانش آموختگان

آیین‌نامه‌ها توضیحات

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

سایر بخشنامه های مربوط به آموزش رایگان در سایت سازمان امور دانشجویان

جداول شهریه تحصیلی آموزش رایگان در سایت سازمان امور دانشجویان

دسـتورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان در تاریخ 1396/02/11 در ارتباط با دانشـجویان و دانش آموختگان بهره منـد از مزایای تحصـیل آموزش رایگان و متعهـد به خدمت توسط ریاست سازمان امور دانشجویان ابلاغ شده و لازم الاجرا است. 

نامه وزارت در خصوص رفع ابهام در ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان 

این نامه توسط سازمان امور دانشجویان در تاریخ 1397/7/20 جهت رفع برخی از ابهام‌های ایجاد شده برای دانشجویان در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان ارسال شده است. 
 

یکی از نکات مهم این نامه:

در خصوص دانشجویان انصرافی و اخراجی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وزارتین را دارند (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) ارسال تاییدیه تحصیلی بدون ریزنمرات بلامانع می‌باشد و ارسال ریزنمرات رسمی چون در جهت تطبیق واحد صورت می‌گیرد بایستی بعد از لغو تعهد خدمت آموزش رایگان باشد. در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه مذکور بایستی ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان بصورت کامل انجام پذیرد.

مدارک لازم جهت صدور تأییدیه و ریزنمرات

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمرات پایان تحصیلات

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات المثنی

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه فارسی المثنی

 

 

تعداد بازدید:۳۳۷