رییس دانشکده

دکتر مهدی اخگری 

  دکتر مهدی اخگری

  رئیس دانشکده فنی فردوس


  •   دانشیار

  •   دانشکده فنی فردوس

  •   حوزه ریاست

  •   05342232001

  •   05342232000

  •   Akhgari_m[at]yahoo.com

تعداد بازدید:۱۱۴۲