تازه های کتاب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲٬۷۰۸ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
DSR‎ ۷۹۱‎ /ب‎۹‎ ت‎۲۲بیهقی، محمد بن حسین، ۳۸۵-‎۴۷۰قتاریخ بیهقیتالیف ابوالفضل بیهقی
TD‎ ۷۴۵‎ /ب‎۴‎ ط‎۳۷بدلیانس قلی کندی، گاکیک، ‎۱۳۴۰ -طراحی تصفیه‌خانه فاضلابگاگیک بدلیانس‌قلی‌کندی
TC‎ ۱۸۰‎ /ب‎۹‎ الف‎۸بیات، حبیب‌الله، ‎۱۳۲۶ -اندر کنش سازه‌های آبی و فرسایشحبیب‌الله بیات
TH‎ ۷۲۲۷‎ /ب‎۴‎ گ‎۴برومبو، جیمز، Brumbaugh, JamesEگرمایش و تهویه مطبوعنوشته جیمز برومبو؛ ترجمه تیموراشتری نخعی، محمدحسین صبور.
PIR‎ ۸۲۱۱‎ /ص‎۴۳‎ ت‎۲۲مصدق، حمید، ۱۳۱۸ - ‎۱۳۷۷... تا رهایی : منظومه‌ها و شعرهاحمید مصدق
PE‎ ۱۶۴۵‎ /ف‎۲‎ آ‎۳۴آریانپور کاشانی، منوچهر، ‎۱۳۰۸ -فرهنگ بزرگ یک جلدی پیشرو آریان‌پور : فارسی- انگلیسیمنوچهر آریان‌پور کاشانی؛ با همکاری مصطفی عاصی
HD‎ ۵۸‎ /۷ /ش‎۳۶‎ م‎۴شرمرهورن، جان، Schermerhorn, John R.مدیریت رفتار سازمانیتالیف جان آر. شرمرهورن، جیمز جی. هانت، ریچاردان. ازبورن؛ ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، محمدعلی بابایی زکلیکی، محمدعلی سبحان‌اللهی
TH‎ ۷۶۸۷‎ /س‎۸‎ ب‎۴سلطاندوست، محمد رضا، ‎۱۳۴۱ -برق برای تهویه مطبوعتالیف محمدرضا سلطاندوست
PIR‎ ۸۰۲۲‎ /ک‎۹۵‎ م‎۸ ۱۳۸۵حکیم رابط، خسرومن با کدام ابر... چند فیلمنامهخسرو حکیم رابط
DSR‎ ۱۴۰۹‎ /ح‎۲‎ گ‎۷حبیبی خوزانی، محمد، ‎۱۳۵۸ -گفتمان مشروطه‌ی اسلامی : بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه‌ی اسلامی در عصر مشروطیت ایرانمحمد حبیبی‌خوزانی
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸