گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم

تعداد بازدید:۱۳۴۲
دکتر سید ناصر رئیس السادات

  دکتر مصطفی یعقوب زاده

  مسئول گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم


  •   دکتری ابیاری و زهکشی

  •   گروه علوم و مهندسی آب

  •   دانشکده کشاوزی

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۴۰۰