معرفی

تعداد بازدید:۱۳۰۴

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 

جامعه هدف:

دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل موارد ذیل می باشد:

1- جانبازان 25% و بالاتر

2- آزادگان

3- همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانبازان 25% و بالاتر)

4- جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

5- رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 

شرح وظایف: 

-اعمال نظارت بر اجرای مصوبات، دستورالعملهاو آئین نامه هایی که درخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع ذیصلاح صادر می شود 
- برنا مه ریزی لازم و ارائه طرحهای مورد نیاز برای ارتقاء و تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
- دعوت از مسئولان بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و سایر مسئولین جهت شرکت در جلسات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
- برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی و فرهنگی از قبیل اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها و فعالیتهای فوق برنامه
- نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها با همکاری معاونتهای ذیربط ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
- ارزیابی کلاسها و دوره ها با همکاری معاونتهای آموزشی،پژوهشی بمنظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
- نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی،پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر
- نظارت برانجام امور مربوط به تشویق ایثارگران ممتاز و قدردانی از ایشان با اهداء جوایز 
- نظارت و پیگیری امور ایثارگران و تدارک امکانات لازم رفاهی ،مشاوره ای با همکاری و هماهنگی مسئولان دانشگاه  و نهادهای ذیربط استان
- تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
- تنظیم برنامه سالانه و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز و جذب امکانات و کمک های مالی از نهادهای ذیربط
- راه اندازی و تقویت و نظارت بر کانونهای علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه
- انجام امور مالی دانشجویان شاهد و ایثارگر
- شرکت در جلسات، سمینارها، همایشها باتوجه به نیاز
- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق