افراد

تعداد بازدید:۲۱۷۱

مدیر:        امیر مهدوی (عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی) (داخلی 6684 و 1055)

کارشناس:   مریم مالکی (داخلی 1056)- mmaleki99400@gmail.com

 

مدیران گذشته شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند

ردیف نام و نام خانوادگی معرفی بازه مدیریتی تصویر
1 دکتر مجید کلاته بجدی عضو هیأت علمی گروه شیمی 1398-1399
2 دکتر حمیدرضا ناصری عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران 1394-1398
3 دکتر محمدباقر آخوندی عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی 1389-1394
4 آقای حمیدرضا احمدی   1386-1389
5 دکتر حمیدرضا ناصری عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1384-1386
6 دکتر احمد امیرآبادیزاده عضو هیأت علمی گروه فیزیک 1383-1384
7 دکتر عباس عابدی عضو هیأت علمی گروه فیزیک 1380-1383
8 دکتر نظر افضلی عضو هیات علمی گروه زراعت 1378-1380
9 دکتر محمد بهنام فر عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 1376-1378
10 دکتر احمد امیرآبادیزاده عضو هیئت علمی گروه فیزیک 1369-1376
11 دکتروحید دادمهر

عضو هیئت علمی گروه فیزیک 

(در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا)

1368-1369
12 دکتر نظر افضلی عضو هیات علمی گروه زراعت 1365-1368