پروژه های آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۱۴۳

1- ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سیستم توزیع هوای زیر سطحی و اثرات آن بر احساس حرارتی موضعی افراد


2- ارزیابی تجربی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آسایش حرارتی افراد در محیط باز


3- ارزیابی آزمایشگاهی اثرات لباس بر احساس حرارتی موضعی بخش های مختلف بدن تحت سیستمهای تهویه انفرادی


4- اندازه گیری آزمایشگاهی زمان بازیابی حرارتی دست انسان پس از اعمال تحریک سرمایی


5- بررسی آزمایشگاهی تأثیر عوامل ذهنی و روانی بر آسایش و احساس حرارتی افراد


 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۷