دانشجویان و دانش آموختگان دکتری

تعداد بازدید:۲۲۱۵

1- فرزین داودی (تاریخ دفاع دکتری: 6 اردیبهشت 1397)

ارائه یک مدل آسایش حرارتی فردی مبتنی بر پاسخ حسگرهای حرارتی بدن انسان

اساتید راهنما: حسن حسن زاده، سیدعلیرضا ذوالفقاری / استاد مشاور: مهدی معرفت

 


2- نگین معلمی خیاوی (تاریخ دفاع دکتری: 2 آبان 1397)

توسعه یک مدل آسایش حرارتی موضعی بر مبنای پاسخ حرارتی حسگرهای پوستی

استاد راهنما: مهدی معرفت / استاد مشاور: سید علیرضا ذوالفقاری

 


3- پیمان ابراهیمی ناغانی

-

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری / استاد مشاور: مهدی معرفت

 


4- محسن طالبی

-

استاد راهنما: جواد خادم، سید علیرضا ذوالفقاری / استاد مشاور: هادی پاسدار شهری

 


5- علی فواد الدینی

-

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری / استاد مشاور: حسین محمودی داریان

 


6- سیدمحمد هوشمند

-

استاد راهنما: سید علیرضا ذوالفقاری

 


7- مهتاب امین زاده

-

استاد راهنما: جواد خادم، سیدعلیرضا ذوالفقاری / استاد مشاور: امیر امیدوار

 


8- مهدی افضلیان

-

استاد راهنما: سید علیرضا ذوالفقاری

 


9- حانیه بیجاری

-

استاد راهنما: سید علیرضا ذوالفقاری

 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۷