دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۵۵۵

1- سیده منا خاتمی

تحلیل همزمان عملکرد حرارتی و روشنایی پنجره در اقلیم تهران (1392)

اساتید راهنما: ماریا کرد جمشیدی، بهروز محمد کاری / استاد مشاور: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


2- بهمن سخاوتمند

بهینه سازی عملکرد سیستم قرنیزی با تحلیل همزمان مصرف انرژی و آسایش حرارتی (1392)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


3- محمد صلحی

تحلیل عملکرد حرارتی مواد تغییر فاز دهنده به عنوان عایق حرارتی در جدار خارجی ساختمان (1392)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


4- محمد فتحیان

مدلسازی تاثیرات مواد تغییر فاز دهنده در پوششهای محافظ بر احساس حرارتی افراد تحت شرایط بحرانی (1392)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


5- حسین شریعتی ایوری

مدلسازی انتقال حرارت و جرم در لباس به عنوان یک محیط متخلخل در مدل آسایش مبتنی بر پاسخ حسگرهای حرارتی پوست (1393) 

اساتید راهنما: حسن حسن زاده، سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


6- علی براتی ماژان

تحلیل تأثیرات دستگاه پرده هوایی بر مصرف انرژی و کیفیت هوای داخل ساختمان (1393)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


7- زهره ایمانی نژاد

ارزیابی عملکرد سیستم قرنیزی با تحلیل همزمان مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل (1393)

اساتید راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری، مهدی معرفت / استاد مشاور: هادی پاسدار شهری

 


8- امید دیمی

تحلیل عملکرد سیستمهای سرمایش/گرمایش انفرادی از لحاظ مصرف انرژی و آسایش حرارتی (1394)

اساتید راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری، سید مجید ملک جعفریان

 


9- علی فواد الدینی

ارزیابی مزیت بهره گیری از پردازنده گرافیکی همه منظوره برای شبیه سازی مسائل انرژی در ساختمان (1394)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


10- سید محمد هوشمند

تحلیل تأثیر الگوی توزیع هوا بر کیفیت هوای داخل و شرایط آسایش حرارتی در یک اسخر سرپوشیده (1394)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


11- مهتاب امین زاده

ارزیابی تأثیر چیدمان تابشگرهای دما بالا بر ایجاد شرایط حرارتیمطلوب و یکنواخت در یک محیط صنعتی (1394)

اساتید راهنما: علی صفوی نژاد، سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


12- محمد رئیسی

تحلیل شرایط آسایش حرارتی افراد تحت وزش موضعی (1395)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


13- مهدی افضلیان

تحلیل آسایش حرارتی، کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی سیستمهای تهویه در مکانهای پر جمعیت (1395)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


14- فاطمه بهرامی

تحلیل شرایط آسایش حرارتی و کیفیت هوا در کابین هواپیما (1395)

اساتید راهنما: حسن حسن زاده، سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


15- عظیم مرادی

تحلیل عملکرد تهویه ضربانی برای پارکینگ های زیر زمینی (1396)

استاد راهنما: عباس عباسی / استاد مشاور: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


16- حانیه بیجاری

توسعه یک مدل آسایش حرارتی بر اساس حسگرهای بدن مبتنی بر اصول هدایت حرارت غیرفوریه ای (1396)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


17- مرتضی طاهری

مدلسازی تأثیر الگوی جریانبر توزیع ذرات میکرونی در داخل ساختمان (1397)

اساتید راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری، حسن حسن زاده / استاد مشاور: مازیار سلمان زاده

 


18- آتنا عزتیان سرابی

اندازه گیری تغییرات دمای سطح بدن در مقابل تغییرات ناگهانی دمای اعمالی به سطح پوست با استفاده از ترموگرافی (1397)

استاد راهنما: خلیل خلیلی، استاد مشاور: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


19- سعید عزیزی

تأثیر متقابل سیستمهای مجزای تهویه برای بخشهای مختلف یک مجموعه آبی سرپوشیده (1397)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری

 


20 -مژگان چاجی

تحلیل عددی اثرات آسیب زا و درمانی سرمای شدید در بافتهای زنده با رهیافت هدایت حرارت غیر فوریه ای (1397)

استاد راهنما: سیدعلیرضا ذوالفقاری، سید علی میربزرگی

 


آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۷