دوره اصول خبرنویسی و عکاسی خبری

تاریخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند

دوره اصول خبرنویسی و عکاسی خبری

مدرس خبر: سید میلاد اوصیا
مدیرشعب خبرگزاری بین اللملی قرآن کریم(ایکنا)
مدرس عکاسی: محسن نوفرستی

با اعطای گواهی آموزشی

زمان برگزاری:۲۹و ۳۰ آبان ماه جاری | ساعت ۸الی ۱۴