کتابخانه مرکزی

زمان استفاده از سالن های مطالعه

برای خواهران: همه روزه از ساعت 7 الی 20:45

برای برادران: همه روزه از ساعت 7 الی 22

رویدادها

اطلاعیه ها

- شرایط امانت کتاب در مردادماه چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸