کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

اعلانات

زمان استفاده از سالن های مطالعه: 

سالن های مطالعه برادران و خواهران: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الـی     20                              مقررات استفاده از سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز نشر