کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

اعلانات

زمان استفاده از سالن های مطالعه: 

                    تا پایان امتحانات سالن مطالعه برادران : تمامی ایام هفته بصورت شبانه روزی       و      سالن مطالعه خواهران: تمامی ایام هفته از ساعت 7 الـی 21    باز می باشند.                                 مقررات استفاده از سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز نشر