کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

زمان استفاده از سالن های مطالعه:  خواهران: همه روزه از ساعت 7 الی 20:45  برادران: همه روزه از ساعت 7 الی 22 ( در ایام امتحانات سالن مطالعه برادران بصورت شبانه روزی باز می باشد )