روسای پیشین

تعداد بازدید:۴۶۳۷
مجید جامی الاحمدی

      آقای دکتر مجید جامی الاحمدی

                     شهریور 1398 تا مرداد 1401


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 •   دانشکده کشاورزی

لیلی سیفی

      خانم دکتر لیلی سیفی

        اردیبهشت 1396 تا شهریور 1398


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

محمد رضا کیانی

   آقای دکتر محمد رضا کیانی

       شهریور 1392 تا اردیبهشت 1396


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

محسن نوکاریزی

  آقای دکتر محسن نوکاریزی

            مرداد 91 تا شهریور 1392


 •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

غلامرضا میراب شبستری

  آقای دکتر غلامرضا میراب شبستری

                  اسفند 1385 تا مرداد 1391


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

رضا پژوهش

  آقای دکتر رضا پژوهش

       آذر 1384 تا اسفند 1385


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم

کاظم سبحان منش

  آقای دکتر کاظم سبحان منش

  خرداد 1382 تا آذر 1384


غلامرضا صادقی

  آقای غلامرضا صادقی

  مرداد 1365 تا خرداد 1382