روسای پیشین

تعداد بازدید:۳۱۹۱
لیلی سیفی

      لیلی سیفی

  اردیبهشت 1396 تا مهر 1398


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   leili.seifi[at]birjand.ac.ir

محمد رضا کیانی

   محمد رضا کیانی

  شهریور 1392 تا اردیبهشت 1396


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   31026853

 •   kiani.mreza[at]birjand.ac.ir

محسن نوکاریزی

  محسن نوکاریزی

  مرداد 91 تا شهریور 1392


 •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 •   mnowkarizi[at]um.ac.ir

غلامرضا میراب شبستری

  غلامرضا میراب شبستری

  اسفند 1385 تا مرداد 1391


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 •   31026689

 •   gshabestari[at]birjand.ac.ir

رضا پژوهش

  رضا پژوهش

  آذر 1384 تا اسفند 1385


 •   عضو هیأت علمی

 •   گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم

 •   31026626

 •   rpazhouhesh[at]birjand.ac.ir

کاظم سبحان منش

  کاظم سبحان منش

  خرداد 1382 تا آذر 1384


غلامرضا صادقی

  غلامرضا صادقی

  مرداد 1365 تا خرداد 1382