ریاست

مجید جامی الاحمدی

  مجید جامی الاحمدی

  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی


  •   دانشیار

  •   گروه زراعت

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۴۰۴۵