ریاست

تعداد بازدید:۶۰۰۵
مجید جامی الاحمدی

  زهرا علیزاده بیرجندی

  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر


  •   دانشیار

  •   گروه تاریخ

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

  •   31022640

  •   zalizadehbirjandi[at]birjand.ac.ir

  •  cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi/fa