بخش سازماندهی منابع

بخش خدمات فنی و سازماندهی منابع شامل تمامی فرآیندها و خدماتی است که به منظور سرعت و سهولت در دسترسی کاربران و مراجعان به کتاب ها و سایر منابع اطلاعاتی انجام می شود. بخش سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی شامل مجموعه سازی، فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی منابع بوده و با استفاده از نظام رده بندی LC (نظام رده بندی کتابخانه کنگره امریکا) و نرم افزار کتابخانه ای نوسا، فرآیند ثبت و ورود اطلاعات مجموعه کتابخانه در این بخش انجام می پذیرد.

خدمات و فعالیت های بخش:

  • آماده سازی کتاب و سایر منابع کتابخانه جهت استفاده کاربران
  • انجام خدمات پشتیبانی و به روز رسانی نرم افزار کتابخانه (نرم افزار سیمرغ)
  • فهرست نویسی و اختصاص شماره رده LC به کتاب ها و سایر منابع چاپی کتابخانه

همکاران:

محمود حق پرست  

کارشناس مسئول بخش سازماندهی منابع

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس:  32202301 یا 31021118

داخلی: 503

پست الکترونیک: mhaghparast@birjand.ac.ir

نسرین باباییان 

کارشناس بخش سازماندهی منابع

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی     

شماره تماس:  32202301 یا 31021116

داخلی: 503

پست الکترونیک: Nasrin_b_55[at]yahoo.com

 

 

تعداد بازدید:۱۵۶۱