بخش سازماندهی منابع

تعداد بازدید:۵۳۸۵

کلیه فعالیت های لازم برای سازماندهی منابع کتابخانه جهت سهولت و قابل دسترس نمودن آنها در کوتاه ترین زمان ازطریق سیستم جامع کتابخانه با استفاده از شیوه های نوین در امر ذخیره و بازیابی اطلاعات از وظایف اصلی این بخش می باشد. از دیگر وظایف این بخش می توان به خدمات ذیل اشاره کرد.

فهرست نویسی و رده بندی

آماده سازی منابع

 فهرست نویسی و رده بندی

 فهرستنویسی کتابهای فارسی و عربی و انگلیسی و سایر زبانها مطابق با قواعد فهرستنویسی انگلو – امریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) بصورت بنیادی و مشابه سازی.

جستجو  و فراخوانی و سپس ویرایش اطلاعات کتابشناختی کتابهای فارسی و انتقال آنها به نرم افزار جامع کتابخانه از وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

 جستجو  و فراخوانی و سپس ویرایش اطلاعات کتابشناختی کتابهای لاتین و انتقال آنها به نرم افزار جامع کتابخانه از وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا.

شناسایی و تهیه منابع جدید و وجین فنی منابع فرسوده و قدیمی از طریق همکاری با بخش امانت.

همکاری با گروه علم اطلاعات و دانش شناسی جهت آموزش دانشجویان کارورزی.

آماده سازی منابع

ممهور کردن کتب به مهر کتابخانه جهت ثبت

 تهیه و الصاق برچسب عطف و بارکد و تگ مغناطیسی

 آماده سازی نهایی جهت ارسال کتابها به بخشهای امانت و مرجع.

 

ابزارها و منابع کار

 

مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابخانه در این بخش عبارتند از:

سرعنوانهای موضوعی فارسی

فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان

گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره

وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی

وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا

وب سایت سایر کتابخانه های معتبر کشورهای جهان
 

همکاران:

              خانم معصومه چاجی  

کارشناس مسئول بخش سازماندهی منابع

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

                 شماره تماس:   31022643

      پست الکترونیک: chaji1357@gmail.com

خانم نسرین باباییان                   

           کارشناس مسئول مواد غیر کتابی

     کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی     

                       شماره تماس:   31022642

       پست الکترونیک: Nasrin_b_55@yahoo.com