همکاران (به ترتیب الفبا)

تعداد بازدید:۹۵۷۲
خانم فروزان امیاری

  خانم فروزان امیاری

  بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022649

خانم نسرین بابائیان

  خانم نسرین بابائیان

  بخش اداری- سازماندهی منابع


 •   معاون

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022642

 •   Nasrin_b_55[at]yahoo.com

خانم معصومه چاجی

  خانم معصومه چاجی

  بخش مرجع و نشریات


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022646

 •   chaji1357[at]gmail.com

خانم مریم حسینایی

  خانم مریم حسینایی

  فناوری اطلاعات


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022641

 •   m.hoseinaei[at]birjand.ac.ir

آقای محمود حق پرست

  آقای محمود حق پرست

  بخش سازماندهی منابع


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022643

 •   mhaghparast[at]birjand.ac.ir

خانم حوا خزاعی نژاد

  خانم حوا خزاعی نژاد

  بخش علم سنجی


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022644

 •   hkhazaeinezhad[at]birjand.ac.ir

آقای مهدی زینل نژاد

  آقای مهدی زینل نژاد

  بخش اطلاع رسانی و وب سایت کتابخانه


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022647

 •   mzeynalnezhad[at]birjand.ac.ir

خانم فرشته مرتضوی

  خانم فرشته مرتضوی

  بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022648

 •   fmortazavi1395[at]gmail.com

خانم ماریا مسینایی

  خانم ماریا مسینایی

  مرکز نشر آثار علمی


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022650

 •   entesharat[at]birjand.ac.ir

آقای سید احمد موسوی

  آقای سید احمد موسوی

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022645

 •   A.mosavi[at]birjand.ac.ir

خانم عصمت نجفی

  خانم عصمت نجفی

  بخش پایان نامه ها و مرجع


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022646

 •   enajafi[at]birjand.ac.ir

کلید واژه ها: بخش همکف بخش نشر طبقه همکف بخش طبقه همکف بخش نشر طبقه بخش مسئول بخش مرکز نشر طبقه بخش طبقه بخش بخش امانت بخش اطلاع