همکاران پیشکسوت

تعداد بازدید:۱۳۴۸
خانم مریم خدابخشی (بازنشسته)

  آقای محمود حق پرست

  بخش سازماندهی منابع          


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مریم خدابخشی (بازنشسته)

  خانم فروزان امیاری

  بخش امانت             


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مریم خدابخشی (بازنشسته)

  خانم مریم خدابخشی

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای حسین کازهی (مرحوم)

  مرحوم آقای حسین کازهی

  بخش علم سنجی


 •   معاون

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای محمد شجاع (بازنشسته)

  آقای محمد شجاع

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فاطمه فولادی (بازنشسته)

  خانم فاطمه فولادی

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای کفایی (بازنشسته)

  آقای کفایی

  بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فاطمه مهدیزاده (بازنشسته)

  خانم فاطمه مهدیزاده

  بخش اداری


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مریم ایرانمنش (بازنشسته)

  خانم مریم ایرانمنش

  بخش مرجع


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم ناهید فرازان (بازنشسته)

  خانم ناهید فرازان

  بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مساح (مرحومه)

  مرحومه خانم مساح

  بخش اداری


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فروغ گنجی (بازنشسته)

  خانم فروغ گنجی

  بخش مرجع


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر