همکاران سابق

تعداد بازدید:۹۵
خانم مریم خدابخشی (بازنشسته)

  خانم مریم خدابخشی (بازنشسته)

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای حسین کازهی (مرحوم)

  آقای حسین کازهی (مرحوم)

  بخش علم سنجی


 •   معاون

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای محمد شجاع (بازنشسته)

  آقای محمد شجاع (بازنشسته)

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فاطمه فولادی (بازنشسته)

  خانم فاطمه فولادی (بازنشسته)

  بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای کفایی (بازنشسته)

  آقای کفایی (بازنشسته)

  بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فاطمه مهدیزاده (بازنشسته)

  خانم فاطمه مهدیزاده (بازنشسته)

  بخش اداری


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مریم ایرانمنش (بازنشسته)

  خانم مریم ایرانمنش (بازنشسته)

  بخش مرجع


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم ناهید فرازان (بازنشسته)

  خانم ناهید فرازان (بازنشسته)

  بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مساح (مرحومه)

  خانم مساح (مرحومه)

  بخش اداری


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فروغ گنجی (بازنشسته)

  خانم فروغ گنجی (بازنشسته)

  بخش مرجع


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر